top of page

Ochrana osobných údajov

Informácie pre pacienta ako dotknutú osobu podľa čl. 13 GDPR 

Vaše osobné údaje sú v tomto zariadení spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s GDPR a zákonmi upravujúcimi poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lieky a zdravotnícke pomôcky, zdravotné poistenie, ako aj národný zdravotnícky informačný systém.

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Očná klinika Kulanga, s.r.o., so sídlom Športová 1397/1, 05801 Poprad, IČO: 52993019, webové sídlo: www.kulanga.sk;

 2. Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa: neaplikuje sa;

 3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: neaplikuje sa;

 4. Účely spracúvania osobných údajov: poskytovanie zdravotnej starostlivosti;

 5. Právny základ spracúvania osobných údajov: 

  • čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 6. Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR: neaplikuje sa;

 7. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: zamestnanci spoločnosti Očná klinika Kulanga, s.r.o., zdravotné poisťovne, Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poskytovatelia laboratórnych služieb, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z., poskytovatelia účtovných, audítorských alebo právnych služieb;

 8. Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: neaplikuje sa;

 9. Doba uchovávania osobných údajov: 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.;

 10. Identifikácia práv dotknutej osoby:

  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

  • právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

 11. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby založené na jej súhlase): neaplikuje sa;

 12. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia): zákonná požiadavka.

 13. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu): neaplikuje sa.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít, aby sa čo najlepšie prispôsobil vašim potrebám.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Táto webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky.

Google Analytics a Google Adwords

Táto webstránka používa aj nástroj Google Analytics a Adwords. Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookie a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Tieto služby umožňujú webovú analýzu, ktorej poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. Táto služba poskytuje štatistiky na báze agregácie a teda anonymné štatistiky, týkajúce sa návštevníkov našich webových stránok. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktorými možno individuálne identifikovať návštevníkov.

Súbor cookie generuje informácie o tom, ako sú webové stránky využívané a aká je ich návštevnosť. Ukladajú sa do priečinka prehliadača a následne sú odoslané a uložené na serveroch Google. Vo všeobecnosti zjednodušujú prehliadanie webu.

Spoločnosť Google používa tieto informácie pre analýzu aktivít na webových stránkach a tiež pre tvorbu prehľadov.

Pomáhajú skvalitňovať poskytované služby, a to prispôsobením obsahu stránok potrebám a záujmom užívateľov. Ukladaním vašich predvolieb vyhľadávania či registrácie do nových služieb, pomáhajú chrániť údaje a vyberať relevantné reklamy.

Spoločnosť Google je oprávnená poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo v prípade že takéto tretie strany spracovávajú dáta v mene spoločnosti Google.

Sociálny plug-in Facebooku

Spoločnosť na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „Facebook“, ktorých prevádzkovateľom je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok. Za spracovanie osobných údajov osôb, ktoré žijú mimo USA a Kanadu zodpovedá spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Kliknutím na sociálny plug-in Facebooku na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že Facebook môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi.

Zásady používania dát zverejnil Facebook na stránkach https://www.facebook.com/about/privacy/update, kde je bližšie rozvedené o. i. aké druhy informácií Facebook zhromažďuje, ako ich používa, ako sa tieto informácie zdieľajú a ako spoločnosti Facebooku spolupracujú, aké sú zákonné dôvody na spracovanie dát, ako môžete uplatniť svoje práva z GDPR, informácie o uchovávaní dát, deaktivácia a zmazanie účtu a mnoho ďalších informácií.

Sociálny plug-in Instagramu

Spoločnosť na webových stránkach môže umiestniť plug-iny sociálnej siete „Instagram“, ktorá patrí k Facebooku, s cieľom zjednodušenia prístupu k tejto sociálnej sieti priamo z našich webových stránok.

Kliknutím na sociálny plug-in Instagramu na našich webových stránkach udeľujete súhlas s tým, že Instagram môže o vašej osobe získať určité osobné údaje a nakladať s nimi. Zásady ochrany osobných údajov Instagramu nájdete na https://help.instagram.com/155833707900388

E-mailová korešpondencia

 

Pokiaľ nám zašlete e-mail alebo nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, budú osobné údaje, ktoré nám takto oznámite, automaticky uložené s cieľom spracovania alebo kontaktovania vašej osoby.

bottom of page